polityka prywatności

Szanowni Państwo!

W naszej działalności przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Dane osobowe, które nam powierzacie są niezbędne do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, w tym oferowania Państwu naszych produktów i świadczenia usług. Bez nich byłoby to niemożliwe. Mając tego świadomość, dopełniamy najwyższej staranności, by zapewnić przetwarzanym danym całkowitą poufność i bezpieczeństwo, przestrzegając przepisów obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Informujemy uprzejmie, że:

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest RESPECT ENERGY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa (zwana dalej „RESPECT ENERGY”), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000759658, NIP: 8762459238, REGON: 341470612. Jako administrator, zgodnie z przepisami, ponosimy pełną odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych, które nam powierzacie  zgodnie z RODO.

 1. Z kim możecie Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych?

Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w RESPECT ENERGY wykonuje Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, możecie Państwo uzyskać z nim kontakt poprzez adres mail: jozef.zakrzewski@respect.energy lub telefonicznie: +48 512305151, a także listownie na adres RESPECT ENERGY, jak podano w punkcie wyżej.

 1. W jakim celu i zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

RESPECT ENERGY przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego świadczenia oferowanych usług i realizacji dostaw zgodnie z warunkami zawartych umów.

RESPECT ENERGY przetwarza przede wszystkim Państwa dane, jako Partnerów i Klientów, pozwalające zrealizować zawarte umowy:

 • nazwisko, imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania / punktu poboru,
 • numer PESEL / NIP,
 • wielkości / ilości zakupionej lub sprzedanej energii / gazu lub innych produktów i usług,
 • wartości wystawianych faktur / rachunków i dane w nich zawarte,
 • saldo rozrachunków z tytułu zrealizowanych dostaw.

Przetwarzamy ponadto, za Państwa zgodą, wymienione dane osobowe, byście w dowolnym czasie mogli skorzystać z naszych nowych produktów i usług oraz odnieść korzyści z akcji promocyjnych.

Celem przetwarzania jest również zapewnienie Państwu oraz RESPECT ENERGY możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z realizowanych umów, w związku z przepisami prawa cywilnego.

Podstawowe dane identyfikacyjne przetwarzamy także z uwagi na przepisy prawa podatkowego, wymagania ustawy o rachunkowości, a także innych obowiązujących nas przepisów.

Przetwarzamy także dane naszych Pracowników oraz kandydatów do pracy w zakresie i czasie określonym przepisami kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  O warunkach przetwarzania danych osobowych informujemy te osoby w odrębnych klauzulach informacyjnych publikowanych w trakcie postępowań rekrutacyjnych lub przy podpisaniu umów stanowiących podstawę zatrudnienia.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

RESPECT ENERGY przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie RODO, przepisów krajowych w tym zakresie, a także własnej polityki ochrony danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, którą wyrażacie ustnie w trakcie pierwszego kontaktu z naszymi pracownikami lub współpracownikami, a także pisemnie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty usługowej RESPECT ENERGY lub zatrudnieniu. Zgoda osób fizycznych – Partnerów Spółki – jest całkowicie dobrowolna!

Możecie Państwo wycofać wyrażoną zgodę, uzyskać informację o zakresie przetwarzania danych, a także zweryfikować lub uzupełnić przetwarzane dane. Nie dotyczy to jednak przetwarzania danych osobowych, których przechowywanie jest dla RESPECT ENERGY obowiązkowe, gdyż wynika ono z wyżej wskazanych przepisów, jak również prawa do dochodzenia roszczeń albo innych obowiązków prawnych, ciążących na RESPECT ENERGY w związku z prowadzoną działalnością.

 1. W jakim okresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe, w związku z zawartą umową, są przetwarzane w całym okresie świadczenia usług. Przetwarzamy je również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.

W celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń, w związku z realizowanymi usługami,  dane osobowe przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez RESPECT ENERGY działalności gospodarczej, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W przypadku pracowników Spółki, dane gromadzone w teczkach personalnych są przechowywane przez 50 lat, licząc od roku zakończenia pracy, w archiwum zakładowym, a następnie w archiwum państwowym. Dane dotyczące ubezpieczeń społecznych, przechowujemy przez 10 lat, natomiast dane dotyczące rozliczeń finansowych z tytułu pracy są przechowywane przez 5 lat.

 1. Jakie prawa macie Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W okresie przetwarzania, jak wspomniano wyżej w ust. 4, macie Państwo prawo dostępu do treści przetwarzanych swoich danych osobowych. W dowolnym czasie możecie żądać ich zmiany lub sprostowania.

Możecie Państwo też żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Jednak spełnienie tego żądania będzie możliwe tylko wtedy i w takim zakresie, jakie umożliwiają cele, dla których dane osobowe są przetwarzane oraz obowiązujące przepisy prawa powszechnego. Spełnienie tych żądań może także skutkować brakiem możliwości osiągnięcia celu Państwa współpracy z RESPECT ENERGY.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że jeśli z uzasadnionych powodów, uznacie Państwo, że przetwarzanie przez RESPECT ENERGY powierzonych danych osobowych narusza postanowienia RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi na nasze działania do organu nadzorczego. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Adres Urzędu: ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 1. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Obowiązek podania danych osobowych dotyczy zawarcia umowy oraz jej realizacji. Wynika z przepisów prawa, w celach i w zakresie, które opisano wyżej – w punkcie 3.

Niepodanie danych jest prawem osoby fizycznej, jednak uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, a tym samym skorzystanie przez Państwa z oferty naszych produktów i usług lub podjęcia zatrudnienia.

 1. Czy dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom, podmiotom przetwarzającym)?

RESPECT ENERGY może przekazać przetwarzane dane osobowe instytucjom i organom państwowym do tego uprawnionym, na podstawie ustaw specjalnych, w okresie przetwarzania (tj. urzędy skarbowe, organy kontroli skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, sądy). Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe zawarte w umowach lub udostępniane przez pracowników są: ++++

 • Energy Consult Sp. z o.o. Sp k. z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 8, która świadczy dla RESPECT ENERGY usługi księgowe oraz obsługi personalnej,
 • Respect Energy IT Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 8, która świadczy dla RESPECT ENERGY usługi teleinformatyczne,
 • Energy Consult Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Rydygiera 8, która świadczy dla RESPECT ENERGY inne usługi.

Przetwarzanie odbywa się na mocy umów powierzenia przetwarzania, sporządzonych zgodnie z przepisami RODO i uwzględniających prawa osób fizycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

RESPECT ENERGY nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom.  W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, osoby fizyczne są informowane o takim ujawnieniu.

RESPECT ENERGY może przekazać dane osobowe innym osobom, wyłącznie na Państwa życzenie i za udzieloną zgodą.

RESPECT ENERGY nie będzie przekazywać danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej ani osobom spoza tego obszaru.