Prosta zmiana sprzedawcy prądu. Sprawdź

klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, Panią/Pana że: 

Dane Administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Respect Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

 • adresu korespondencyjnego: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
 • adresu email: (pbi@respect.energy),

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą email i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.
 • w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym weryfikacji powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy i jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit b i f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • w celu wykonania umowy gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 • w celu oferowania Pani/Panu produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Administratora  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,
 • w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

Przechowywanie danych osobowych 

 • dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych powyżej; 
 • dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,
 • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 Odbiorcy danych osobowych

 Odbiorcami danych są:

 1. upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora,
 2. podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług prawnych; doradczych, finansowo-księgowych.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  (art.16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
  (art. 18 RODO),
 5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany
  (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Wobec osób, których dane dotyczą, Administrator nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.