respect.energy

gwarancje i świadectwa pochodzenia

Gwarancje pochodzenia

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, wydawana w postaci elektronicznej, zwana dalej “gwarancją pochodzenia”, jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Gwarancje pochodzenia są instrumentem obrotu we wszystkich Krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach Europy i świata.

Świadectwa pochodzenia

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) jest integralnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE, a także systemu świadectw efektywności energetycznej. Centralizacja rejestracji zapewnia rzetelność systemu i jego przejrzystość. Świadectwa pochodzenia wydawane są przez Urząd Regulacji Energetyki w formie elektronicznej na określony wolumen wyrażony w MWh (wyjątkiem są białe certyfikaty, dla których jednostką jest toe – tona oleju ekwiwalentnego). Wszystkie certyfikaty wydane przez URE trafiają do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez TGE. Z każdego wczytanego do systemu świadectwa wynikają prawa majątkowe (PM), będące przedmiotem obrotu na Rynku Praw Majątkowych (RPM). 

  • Świadectwa efektywności energetycznej (PMEF, PMEF_F, PMEF_XXX) – tzw. Białe certyfikaty, to dokumenty potwierdzające oszczędność energii finalnej i przyznawane są za inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia energii u odbiorcy końcowego.
  • Tzw. zielone certyfikaty (PMOZE, PMOZE_A) potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej z OZE – wiatr, woda, geotermia, słońce, spalanie biomasy, współspalanie. 
  • tzw. błękitne certyfikaty (PMOZE_BIO) wydawane za wytworzenie energii elektrycznej z OZE – spalanie biogazu. 

Oferujemy w cenach hurtowych gwarancje pochodzenia energii wytworzonej w Polskich, odnawialnych źródłach, uwzględniające miejsce, czas oraz technologie, takie jak: wiatr, słońce, woda, geotermia, biogaz.