04/05/2021

Decyzją Ireneusza Zyski, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii z dnia 11 marca 2021 roku staliśmy się stroną w wypełnianiu postanowień Listu intencyjnego w charakterze Partnera Współpracującego przyszłego porozumienia sektorowego.
Jak informuje przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, współpraca podmiotów zajmujących się OZE ma na celu “rozwój sektora biogazu i biometanu w Polsce, w tym budowę krajowego łańcucha wartości”. Działaniami organizacyjnymi zajmie się powołany w resorcie Sekretariat przy Pełnomocniku Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

W ramach partnerstwa z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zostanie powołanych 7 grup roboczych odpowiedzialnych za następujące obszary:
● lokalne sieci dystrybucyjne;
● bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu;
● łańcuch dostaw oraz local content;
● bioodpadów oraz nawozowego wykorzystania substancji pofermentacyjnych;
● identyfikowanie barier ograniczających rozwój rynku biogazu i biometanu oraz propozycji ich zniesienia;
● mechanizmy wspierające i promocyjne, w tym rozwój kadr i systemu kształcenia oraz dobrych praktyk w zakresie produkcji biogazu i biometanu;
● system handlu uprawnieniami do emisji.

Jak poinformował resort klimatu, do „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu” przystępują przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą